1اطلاعیه

کارگاه شعرو عرفان جلسات خود را تا مدتي تعطیل و جلسات هفتگی خود را از پاییز مجددا شروع می نماید.