بانو مهدیه الهی قمشه ای به نور پیوست

از جمادی مردم و نامی شدم وز نما مردم به حیوان برزدم
مردم از حیوانی و آدم شدم پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم
حمله دیگر بمیرم از بشر تا بر آرم از ملایک پر و سر
وز ملک هم بایدم جستن ز جو کل شیء هالک الا وجهه
بار دیگر از ملک قربان شوم آنچ اندر وهم ناید آن شوم

1اطلاعیه

کارگاه شعرو عرفان جلسات خود را به مناسبت رسیدن فصل تابستان تعطیل و جلسات هفتگی خود را از پاییز مجددا شروع می نماید.