1اطلاعیه

کارگاه شعرو عرفان جلسات خود را تا مدتي تعطیل و جلسات هفتگی خود را از زمستان مجددا شروع می نماید.