1اطلاعیه

کارگاه شعرو عرفان جلسات خود را تا مدتي تعطیل و جلسات هفتگی خود را از بهار مجددا شروع می نماید.