لیست برنامه ها از سال 2010

Posted by admin on September 03, 2015
events
تاریخ شروع موضوع  
September 2019 حافظ 1
January 2016 سنایی 2
November 2014 مولانا 3
April 2014 سعدی 4
January 2013 شاهنامه – از کیومرث تا کشته شدن اسفندیار 5
July 2012 حافظ 6
July 2011 شیخ محمود شبستری 7
June 2010 شیخ عطار نیشابوری 8
May 2010 شیخ ابو سعید ابوالخیر 9
April 2010 خیام 10
January 2010 شهاب الدین سهروردی 11

نظر دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *