قصیده سنایی – ترا یزدان همی گوید که در دنیا مخور باده

Posted by admin on January 25, 2016
videoنظر دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *