قصیده سنایی – از ورای خرد مگوی سخن وز فرود فلک مجوی قرار

Posted by admin on February 05, 2016
videoنظر دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *