قصیده سنایی – قرن ها باید که تا از لطف حق پیدا شود بایزیدی در خراسان یا اویسی در قرن

Posted by admin on March 08, 2016
videoLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *