قصیده سنایی – باز متواری روان عشق صحرایی شدند باز سرپوشیدگان عقل سودایی شدند

Posted by admin on March 14, 2016
videoنظر دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *