قصیده سنایی – باز متواری روان عشق صحرایی شدند باز سرپوشیدگان عقل سودایی شدند

Posted by admin on March 14, 2016
videoLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *