کتاب عالی و دانی

Posted by admin on February 17, 2012
book
  تنها رستم نيست که پسرش را نمی شناسد و او را در توران غربت رها ميکند. کيکاووس هم سياوش را نمی شناسد و به او تهمت می زند و او را از ايران به توران جدائی تبعيد می کند. اين عدم شناخت در زبان اسطوره به صورت دشمنی ايران و توران تجلی می کند. اين ديوار خيالی را ديو ساخته است تا بيژن و منيژه را از هم جدا کند و سياوش، سهراب و فرود را بکشد.
برای کودکان توران و ايران وجود ندارد. بالا شهر و پائين شهر وجود ندارد. برای آنها عشق مرزی نمی شناسد.
ما وقتی بزرگ می شويم پا به عالمی ديگر می گذاريم، عالمی که به موازی عالم بچه ها پيش می رود ولی آنرا قطع نمی کند. هنر و ادبيات مردمی سعی دارد که اين دو خط موازی را در بی نهايت دل به هم برساند.

جهت تهيه کتاب می توانيد با ما تماس بگيريد.

نظر دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *