انسان مسافر: شرحی بر گلشن راز

Posted by admin on February 21, 2011
book

انسان مسافر شرح صد بیت از گلشن راز شیخ محمود شبستری است که پیرامون ولایت (راهبری) و نبوت (پیامبری) به بیانی نوین و در غالب فرهنگ و علم امروز شرح شده است ودر کتاب کیمیا انتشارات روزنه 1382 به چاپ رسیده است.
دریافت بخشی از مقاله

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *