زبان شعر

Posted by admin on February 20, 2011
article

زبان شعر زبان احساس است، یعنی زبان دل است نه زبان عقل.  اختلاف بین این دو زبان بسیار است: زبان عقل بیانگر مسائل عقلیست و برای بیان مسایل احساسی ابتدا آنها را از فیلتر عقل عبور می‌دهد. ولی زبان دل میتواند احساسات را بدون دخالت عقل بوسیله تصاویر بیان کند. بیان احساسات خشم، محبت،  ترس و غیره با زبان عقل بسیاردشوار است، ولی با زبان دل میتوان آنها را خیلی ساده با فرمهای تصویری بیان کرد.
دریافت کامل مقاله

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *