زبان شعر

Posted by admin on February 20, 2011
article

زبان شعر زبان احساس است، یعنی زبان دل است نه زبان عقل.  اختلاف بین این دو زبان بسیار است: زبان عقل بیانگر مسائل عقلیست و برای بیان مسایل احساسی ابتدا آنها را از فیلتر عقل عبور می‌دهد. ولی زبان دل میتواند احساسات را بدون دخالت عقل بوسیله تصاویر بیان کند. بیان احساسات خشم، محبت،  ترس و غیره با زبان عقل بسیاردشوار است، ولی با زبان دل میتوان آنها را خیلی ساده با فرمهای تصویری بیان کرد.
دریافت کامل مقاله

نظر دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *