هفت آسمان ادب فارسی

Posted by admin on February 25, 2011
article

آسمان اول ماه (سعدی) نشانه ولایت است و هدایتگر کاروانیان در شب. سیر سریعتری از فلکهای دیگر دارد و لذا نمایانگر «طلب» است.
آسمان دوم تیر (عطار) دبیر آسمان است و نشانه دانش و «معرفت».
آسمان سوم ناهید (حافظ) الهه «عشق»، زیبائی و هماهنگی و نمودار غنا، طرب، شعر و موسیقی است.
آسمان چهارم خورشید (مولانا) روشنگر است و مظهر نبوت. صفت شکوه و جلال یگانه آن در آسمان، سالک سلیم را به «توحید» حق رهنمون است.
آسمان پنجم بهرام (فردوسی) ستاره رزم و جنگ و خشونت است.
آسمان ششم برجیس (نظامی) از جهت آنکه در صنعت خلق زیبائی شعری در اوج قرار دارد و الهام بخش همه شاعران رمانتیک بعد از خود بوده است .
آسمان هفتم کیوان (سنایی) از چهت اوج کلام عرفانيش (که مورد قبول مولویست) در آسمان هفتم که آسمان کیوان است قرار دارد.
دریافت کامل مقاله

نظر دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *